Kotitalouksille

Puhdasta aurinkosähköä kotiin kotitalouksille

Aurin­ko­pan­kil­ta saat tehokkaan ja pitkäi­käi­sen aurinkosähkö­järjestelmän kotiisi tai mökille helposti käyttö­val­miik­si asennet­tu­na. Raken­nam­me verkkoon kytket­tä­vät aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät laaduk­kais­ta kompo­nen­teis­ta ja kiinni­tys­jär­jes­tel­mis­sä käytämme Suomen olosuh­tei­siin suunni­tel­tu­ja tuotteita.

Edulli­ses­ti – laadusta tinkimättä.

Kilpai­lu­ky­kyi­set hintamme muodos­tu­vat suoraan käytet­tä­vien kompo­nent­tien perus­teel­la. Voit valita panee­li­mää­rän tarpei­de­si mukaan. Autamme mielel­läm­me sopivan kokoisen aurinkosähkö­järjestelmän suunnit­te­lus­sa ja valin­nas­sa.

Mikäli tarvitset rahoi­tuk­sen aurinkosähkö­järjestelmän hankin­taan,
saat sen edulli­ses­ti suoraan yhteis­työ­kump­pa­nim­me Oma Säästö­pan­kin kautta.

Hanki itsellesi
oma aurinkovoimala
kotiin tai mökille

Tarjoamme kotita­louk­sil­le aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät helposti valmiiksi asennet­tu­na. Yhteistyö kanssamme on joustavaa ja voit valita ne osa-alueet, jotka haluat itse suunni­tel­la ja hoitaa. Tarvit­taes­sa saat meiltä avaimet käteen ‑palvelun, jolloin suunnit­te­lem­me ja asennamme sinulle sopivan aurinkosähkö­järjestelmän sekä selvi­täm­me kuntasi lupavaa­ti­muk­set ja teemme ilmoi­tuk­sen sähkön­siir­to­yh­tiöl­le­si.

Alta löydät kolmen eri kokoisen aurinkosähkö­järjestelmän kuvaukset. Järjes­tel­mien hinnat määräy­ty­vät aurin­ko­pa­nee­lien lukumää­rän, asennet­ta­van invert­te­rin sekä tarvit­ta­vien kiinnik­kei­den perus­teel­la.

Asennuk­sen hintaan vaikut­ta­via tekijöitä ovat järjes­tel­män koko, kohteen katto­ma­te­ri­aa­li, nostimien käyttö­tar­ve (esim. jyrkillä/korkeilla katoilla), mahdol­li­set muut haastavat olosuh­teet sekä kohteen sijainti.

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous, niin laskemme hinnan juuri sinun halua­mal­le­si aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mäl­le ja palve­lul­le.

IMG_20200730_184317
AP_process_kotitaloudet1

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä soitta­mal­la, sähkö­pos­tit­se tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la ja pyydä tarjous.

Liitä mukaan kohteen osoite­tie­dot ja sähkön­ku­lu­tus­tie­dot, mikäli mahdol­lis­ta.

AP_process_kotitaloudet2

Alkusel­vi­tys

Laskemme antamiesi tietojen perus­teel­la kohteesi mukaisen energian­tuo­ton ja mitoi­tam­me sinulle lukujen perus­teel­la sopivan aurin­ko­voi­ma­lan.

Annamme näiden tietojen perus­teel­la sinulle alustavan hinta-arvion aurin­ko­voi­ma­las­ta.

Selvi­täm­me kuntasi raken­nus­val­von­nas­ta mahdol­li­set rakennus- tai toimen­pi­de­lu­pa-asiat. Usein pelkkä ilmoitus riittää.

AP_process_kotitaloudet3

Suunnit­te­lu­käyn­ti

Tulemme käymään paikan päällä ja suunnit­te­lem­me yhdessä kiinteis­töö­si ja tarpei­sii­si sopivan aurin­ko­voi­ma­lan.

Suunnit­te­lun pohjana on kiinteis­tö­si sähkön­ku­lu­tus sekä kiinteis­tö­si ominais­piir­teet, kuten ilman­suun­nat, katto­ma­te­ri­aa­li, pinta-ala ym. asennuk­seen vaikut­ta­vat seikat.

Teemme näiden tietojen pohjalta sinulle tarjouk­sen tarvit­se­mas­ta­si aurin­ko­voi­ma­las­ta ja voimme sopia asennusa­jan­koh­das­ta.

AP_process_kotitaloudet4

Asennus

Tulemme asenta­maan aurin­ko­voi­ma­lan sovittuna ajankoh­ta­na.

Asennus kotita­louk­siin kestää n. 1–2 päivää riippuen asennet­ta­van järjes­tel­män laajuu­des­ta ja kohteen vaati­mus­ta­sos­ta.

Hoidamme järjes­tel­män liittä­mi­sen sähkö­verk­koon ja teemme tarvit­ta­van ilmoi­tuk­sen sähkön­siir­to­yh­tiöl­le.

AP_process_kotitaloudet5

Käyttöön­ot­to

Kun oma aurin­ko­voi­ma­la­si on asennettu ja tarkas­tet­tu, se kytketään sähkö­verk­koon. Saat myös ohjeis­tuk­sen järjes­tel­män käyttöön.

Annamme sinulle sähkö­töis­tä tehtävän käyttöön­ot­to­tar­kas­tus-pöytä­kir­jan sekä laadimme sinulle asennuk­ses­ta asennus­pöy­tä­kir­jan.

Ylijää­mä­säh­kös­tä tehdään myynti­so­pi­mus sähköyh­tiön kanssa. Autamme tarvit­taes­sa myynti­so­pi­muk­sen tekemi­ses­sä.

AP_process_kotitaloudet6

Kotitalous­vähennys

Muista hyödyntää kotitalous­vähennys!

Lisää tietoa kotita­lous­vä­hen­nyk­ses­tä saat täältä

DIY – Tee se itse

Mikäli haluat rakentaa aurinkosähkö­järjestelmän itse, meiltä saat myös pelkkiä aurin­ko­pa­nee­lei­ta. Kauttamme saat halutes­sa­si myös järjes­tel­mään sopivat invert­te­rit ja katto­ma­te­ri­aa­li­si mukaiset katto­kiin­nik­keet sekä pientarvikkeet.

Kaikki panee­lim­me ovat laaduk­kai­ta saksa­lai­sia AE Solarin yksiki­de­pa­nee­lei­ta. Paten­toi­tu HSF-paneeli sopii erityi­ses­ti kohtei­siin, joissa on puiden ja raken­nus­ten aiheut­ta­mia varjos­tuk­sia. Näissä kohteissa HSF-paneeli tuottaa jopa 30% enemmän kuin mikään muu paneeli!

Aurin­ko­pa­nee­leil­lam­me on 12 vuoden tuote­ta­kuu ja lineaa­ri­nen tuotto­ta­kuu on 30 vuotta.

Ota meihin yhteyttä, niin lähetämme tarjouk­sen tarvit­se­mil­le­si kompo­nen­teil­le.

AP_circle

Ota meihin yhteyttä
tai
jätä meille viesti ja yhteystietosi,
niin otamme yhteyttä sinuun.

Kiitos!

Aurinkopankki logo

Aurin­ko­pank­ki Oy
Näsilin­nan­ka­tu 34 B
33200 Tampere

info@aurinkopankki.net
Puh. 040 581 4547
Y‑tunnus 2947187–7